app-logo
കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ
സൗജന്യം - ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ
പുതിയത്ഫലം
https://i.ytimg.com/vi/g9WH9QldVzk/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLD_wtMi7FQFeWs8HKuTk8eBtoo6tA

അക്ഷയ (AK-656)

പുതിയത്
16/06/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 16/06/2024-ന് നടന്ന അക്ഷയ AK-656 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ...

https://i.ytimg.com/vi/P-Au4Y2NlS0/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCgdc5y-Qz4iPjE4ZxKWG1CnkoNVQ

കാരുണ്യ (KR-658)

15/06/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 15/06/2024-ന് നടന്ന കാരുണ്യ KR-658 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്...

അടുത്തിടെഫലം
https://i.ytimg.com/vi/R0XuCuRkyDw/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCJfiYkSHAI7_t-Fz3S6t6C5e_YNg

നിർമ്മൽ (NR-384)

14/06/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 14/06/2024-ന് നടന്ന നിർമ്മൽ NR-384 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്...

https://i.ytimg.com/vi/4o9lflSdh8Q/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDwwjSauq1KeJf4Lma3zwByau8R_A

കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-526)

13/06/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 13/06/2024-ന് നടന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-526 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം. കേരള ഭാഗ്യക്കുറ...

https://i.ytimg.com/vi/lrs0kQ0C4Bo/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBJh4qPCm2KtR4xm3NMcqusX5l_oA

ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി (FF-98)

12/06/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 12/06/2024-ന് നടന്ന ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി FF-98 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം. കേരള ഭാഗ്യക്...

https://i.ytimg.com/vi/HGyUejoc6gM/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAulNX6YuId_UXGKUbhZOhwhDm29Q

സ്ത്രീ ശക്തി (SS-419)

11/06/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 11/06/2024-ന് നടന്ന സ്ത്രീ ശക്തി SS-419 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി...

https://i.ytimg.com/vi/Wq0rICipyn4/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDAMzUVMFybJq-8nOyK46Dng3tjEA

വിന്‍-വിന്‍ (W-773)

10/06/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 10/06/2024-ന് നടന്ന വിന്‍-വിന്‍ W-773 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫ...

https://i.ytimg.com/vi/73cLDkX4RHk/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDxux8sy5pLMNrTfRZyM4pCheY8IA

അക്ഷയ (AK-655)

09/06/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 09/06/2024-ന് നടന്ന അക്ഷയ AK-655 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ...

https://i.ytimg.com/vi/-FtEDfUikmQ/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLB0ROwunFDCzuGb87GaJh0lZy0OPw

കാരുണ്യ (KR-657)

08/06/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 08/06/2024-ന് നടന്ന കാരുണ്യ KR-657 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്...

https://i.ytimg.com/vi/ld23ro5OzGI/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCUXnq5KSoaLxePrJNUFvHY4Jvfgg

നിർമ്മൽ (NR-383)

07/06/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 07/06/2024-ന് നടന്ന നിർമ്മൽ NR-383 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്...

https://i.ytimg.com/vi/TNbqixFbjfs/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLC1y4IF_ZVXtg05USnX3kMyD-j3Rw

കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-525)

06/06/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 06/06/2024-ന് നടന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-525 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം. കേരള ഭാഗ്യക്കുറ...

https://i.ytimg.com/vi/Gv7SzXdtJ54/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBxof_TX6cD_iWIXrh9B76uC8U-1Q

ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി (FF-97)

05/06/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 05/06/2024-ന് നടന്ന ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി FF-97 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം. കേരള ഭാഗ്യക്...